SintJut.frl

Nieuws

Gepubliceerd door avanderzee op 17 juni 2015

Dodenherdenking 2017

Gepost door Dorpsbelang op 25 april 2017

Dodenherdenking1.png


voorronde van het KNVB schoolvoetbal toernooi

Gepost door Dorpsbelang op 13 april 2017

 

 

Afgelopen woensdag 12 april was het weer zover. De voorrondes van het KNVB schoolvoetbal toernooi.
De trots voor je school, de traditie van het toernooi en de saamhorigheid van de klas is dé kracht van het KNVB Schoolvoetbal. Voor de negende keer op rij organiseerde DWP de voorronde van het KNVB schoolvoetbaltoernooi.

Uiteraard deden zowel de Trieme als de Schakel mee aan dit evenement.
Zoal er al werd gezegd was het een spannend (en nat) toernooi.
De j


Actie voor een verkeersveiliger gemeente

Gepost door Dorpsbelang op 05 april 2017

Actie voor een verkeersveiliger gemeente

Verkeersexamen op school

In 2025 de helft minder ernstige verkeersslachtoffers op gemeentelijke wegen dan in 2010. Dat is het doel van het Actieplan gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid. Om dat doel te bereiken gaan we ook dit jaar weer aan de slag op twee verschillende manieren. Door gerichte handhaving en verkeerseducatie. Recent heeft het college het plan voor 2017 vastgesteld.

Verkeerseducatie voor alle leeftijden

Via verkeerseducatie proberen we inwoners van alle leeftijden bewust te maken van hun eigen gedrag in het verkeer. Basisscholen kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan zowel het theoretische als praktische verkeersexamens. Op het voortgezet onderwijs wordt een verkeersmarkt georganiseerd en worden gastlessen gegeven door opgeleide verkeersdocenten. Jongeren worden aan de hand van de campagne ‘Bobtival’ benaderd op festivals. Daarnaast wordt in mei een fietsinformatiedag voor de wat oudere fietser georganiseerd en in september een rijvaardigheidscursus voor automobilisten. In het actieplan staan nog meer projecten en activiteiten benoemd. Deze zijn veelal kosteloos voor de deelnemer of er zijn aanvullende subsidies van de gemeente beschikbaar.

Actieplan

In het actieplan staan nog meer projecten en activiteiten benoemd. Deze zijn veelal kosteloos voor de deelnemer of er zijn aanvullende subsidies van de gemeente beschikbaar. De genoemde activiteiten leveren een cruciale bijdrage aan het bereiken van ons doel: het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers. Ieder slachtoffer is er één teveel.


Geen tijdelijke woningbouw voor statushouders

Gepost door Dorpsbelang op 05 april 2017

Geen tijdelijke woningbouw voor statushouders

Illustratie huisvesting statushouders

Woensdagavond 29 maart heeft de gemeenteraad besloten om geen tijdelijke woningen voor statushouders te bouwen in gemeente De Fryske Marren. In de afgelopen periode heeft gemeente De Fryske Marren veel statushouders kunnen huisvesten door de extra inspanningen van de woningbouwcorporaties. Daarbij is het aantal gezinsherenigingen sterk toegenomen. Tenslotte is de instroom van vluchtelingen sterk gedaald en is de opgave voor de gemeente veel kleiner. Hierdoor is het bouwen van tijdelijke woningen voor statushouders niet meer nodig. 

Tijdelijke huisvesting is niet meer nodig

Door de extra inspanningen van de woningbouwcorporaties heeft de gemeente 149 statushouders gehuisvest in 2016. In de eerste helft van 2017 moet De Fryske Marren nog 12 van de 84 statushouders huisvesten. Dit lukt in de bestaande huurwoningen van onze drie woningbouwcorporaties. Het is niet meer nodig om tijdelijke woningen te bouwen. De raad heeft besloten om de 8 woningbouwlocaties definitief te schrappen.

De taakstelling in 2016 was uitzonderlijk hoog

We kunnen achteraf stellen dat de instroom van vluchtelingen in 2015 extreem hoog was. Daardoor steeg de taakstelling in 2016 fors. Dit vroeg om een uitzonderlijke inspanning en vergaande plannen. 

We houden geen locaties in reserve

Als de vluchtelingenstroom en het aantal asielaanvragen groeit, maken we een nieuw plan. De afweging maken we op basis van de prognoses, de actuele informatie en de mogelijke oplossingen. Wij houden geen locaties in reserve.

Besluit door gemeenteraad

Alle stukken die behandeld zijn tijdens de raadsvergadering vindt u op onze website. Ook kunt u de gehele raadvergadering terug kijken. 


Gratis biobakje op het aanrecht voor alle huishoudens

Gepost door Dorpsbelang op 05 april 2017

Gratis biobakje op het aanrecht voor alle huishoudens

Foto biobakje

In april ontvangen alle huishoudens in onze gemeente een gratis biobakje voor in de keuken. Hiermee willen we het scheiden van afval zoveel mogelijk stimuleren. We willen meer afval apart kunnen ophalen zodat we minder hoeven te verbranden. ‘Boosdoeners’ in de grijze ‘rest’container zijn nu nog vooral gft-afval en etensresten (37%), papier en textiel. Dat kan echt beter! “Door het iedereen zo gemakkelijk mogelijk te maken om afval te scheiden, hopen we hierin samen een verbeteringsslag te kunnen slaan”, zegt wethouder Johannes van der Pal.

Recyclen: goedkoper en duurzamer

Het biobakje is gemaakt van gerecycled materiaal. De stimuleringsactie met het biobakje is van Omrin en de gezamenlijke Friese gemeenten. Binnen De Fryske Marren worden de bakjes huis aan huis verspreid bij alle huishoudens met een eigen container. Maar ook voor andere huishoudens is er straks een gratis biobakje beschikbaar. Immers, we willen het scheiden van afval zo goed mogelijk ondersteunen en het voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk maken. Van der Pal: “Hoe meer afval we met zijn allen scheiden, hoe minder we hoeven te verbranden. Dat is goed voor het milieu en voor ieders portemonnee.

Maximaal 100 kg restafval per inwoner

Het doel is om per inwoner gemiddeld op maximaal 100 kg restafval (grijze container) uit te komen. Het gaat steeds beter maar momenteel ligt het gemiddelde in onze gemeente nog op 167 kg restafval per inwoner per jaar. Er is dus zeker nog verbetering mogelijk. “En daar gaan we voor”, zegt Johannes van der Pal. Omrin verwijdert zelf alle plastic, blik en drankkarton uit het restafval, maar voor papier, textiel, glas en gft-afval, ligt de actie bij de huishoudens zelf. Deze afvalsoorten horen niet thuis in de grijze restcontainer. Door deze apart in te zamelen, kunnen we ons veel verbrandingskosten van afval besparen. Hier zijn gemeente en inwoners samen verantwoordelijk voor.

Verspreiding biobakje vanaf medio april

De gratis biobakjes zijn aangekondigd op de afvalkalender 2017. De verspreiding bij de huishoudens in onze gemeente vindt plaats vanaf 12 april. De bakjes worden huis aan huis bezorgd bij de huishoudens met een eigen container, maar u hoeft er niet voor thuis te zijn. Voor 1 mei zijn de bakjes als het goed is verspreid. We houden u op de hoogte van de planning en verspreiding via onze website en de lokale kranten.


Opendag 22 maart de Trieme

Gepost door Dorpsbelang op 16 maart 2017

trieme.jpeg


BFVW Vogelwacht

Gepost door Dorpsbelang op 16 maart 2017

vw.png


BFVW Vogelwacht

Gepost door Dorpsbelang op 16 maart 2017

 

vw2.png


PERSBERICHT
 
BEWEEG- EN CULTUURCOACHES MIKS WELZIJN INTERMEDIAIR JEUGDSPORTFONDS EN JEUGDCULTUURFONDS
 
Alle kinderen verdienen het om mee te doen aan beweeg- en cultuuractiviteiten. Om dit bereikbaar te maken neemt gemeente De Fryske Marren deel aan het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds. Dankzij het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds krijgen kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is, kans om ook te sporten of zich creatief te ontwikkelen. Inwoners van de gemeente de Fryske Marren kunnen een aanvraag indienen voor deze fondsen. 
 
Dat sport en cultuur een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen wordt door niemand tegengesproken. Toch is het niet vanzelfsprekend dat alle kinderen lid zijn van bijvoorbeeld een sport- of muziekvereniging. Omdat alle kinderen de kans verdienen om mee te doen, hebben de beweeg- en cultuurcoaches van Miks welzijn zich geregistreerd als intermediairs voor het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds. Hiermee kunnen zij gezinnen met een smalle beurs helpen bij hun aanvraag voor een verenigingslidmaatschap, muziekles of fitnessabonnement. 
 
Stel, één van uw kinderen wil op turnen, maar hoe moet de contributie betaald worden? Misschien kan het Jeugdsportfonds helpen. “Er zijn in onze gemeente een aantal voorwaarden om aanspraak te kunnen doen op één van de fondsen”, vertelt beweegcoach Lonneke Post, één van de intermediairs. “Zo wordt er gekeken naar het gezinsinkomen. Dit mag tot maximaal 120% boven het wettelijk sociaal minimum liggen. De fondsen zijn er voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar om hen te laten deelnemen aan sportieve of culturele activiteiten. Samen met ouders kijken we naar de mogelijkheden om een aanvraag in te dienen”. 
 
Hebt u vragen over het jeugdsportfonds of jeugdcultuurfonds; of wilt u een aanvraag doen? Dan kunt u contact opnemen met Lonneke Post  via LPost@miks-welzijn.nl of via 06-45 86 30 82. 


Koekactie D.W.P.

Gepost door Dorpsbelang op 11 maart 2017

actie.png

"Maandagavond 3 april vanaf 18.00 uur zal weer de jaarlijkse koekactie van vv DWP worden gehouden.
Ook dit jaar kunt u onze junioren en pupillen aan de deur verwachten met heerlijke koeken,
waarvan de opbrengst ten goede komt aan deze jeugd zelf. Steunt u hen ook?"


Ho! Net yn e kliko

Gepost door Dorpsbelang op 11 maart 2017

Wat gebeurt er in de dorpen om ons heen?
Bewoners hebben vaak ideeën over de leefwereld om hen heen.
Soms lukt het bewoners zelfs om (met steun van de gemeente) deze ideeën te verwezenlijken.
Voor dorpen, door dorpen. 
Wij zetten regelmatig een idee in het zonnetje:
deze keer de afvalcampagne Ho! Net yn e kliko.

Ho! Net yn’e Kliko! is een afvalcampagne voor huishoudens.  
Doel van de campagne is 25% minder afval in de container voor restafval.
Dit kun je  makkelijk bereiken door zes afvalsoorten beter gescheiden weg te gooien.
En minder afval produceren mag natuurlijk ook. Een duurzaam initiatief dat gestart is in Heeg,
Gytsjerk, Oentsjerk en Eastermar, maar inmiddels navolging heeft gekregen in vele dorpen.

Meer weten? http://www.honetynekliko.frl/


Iepen Mienskipsfûns Zuidwest

Gepost door Dorpsbelang op 11 maart 2017

Iepen Mienskipsfûns Zuidwest

 

Wolle jo mei oare ynwenners wat dwaan om jo buert, doarp of regio foarút te helpen? Provinsje Fryslân is op syk nei inisjatyfrike ynwenners mei goede ideeën. Mei it Iepen Mienskipsfûns (IMF) helpt de provinsje dizze ideeën út te fieren.

 

It IMF is bedoeld om goede inisjativen dy’t de leefberens yn Fryslân fergrutsje, fierder te helpen. Dat binne projekten dy’t meitsje dat jo noflik wenje en libje yn jo omjouwing. Tink bygelyks oan projekten op it mêd fan leefberens, kultuer, duorsumens, lânskip en kultuerhistoarje. Mar ek projekten foar en mei doelgroepen dy’t net automatysk yn de maatskippij meidogge.  

 

Dus wolle jo in nij kultureel barren organisearje, in soarchkoöperaasje oprjochtsje, gearwurking tusken sportferienings opsette, âlderen en jongeren op in leuke wize mei elkoar yn kontakt bringe of in skatebaan delsette? Of miskien ha jo in hiel oar idee? Kom lâns!

 

Der binne elts jier trije oanfraachperioades, de saneamde tenders. Tidens in tender kinne jo in oanfraach yntsjinje. Ha jo in goed idee? Meld it op www.streekwurk.frl/imf ! De projektadviseur fan Streekwurk of jo doarpekoördinator nimt dan kontakt mei jo op. Tegearre sjogge wy nei de mooglikheden by it IMF. En wy tinke ek graach mei jo mei om it inisjatyf foarút te helpen.

 

Wy ha it sa maklik mooglik makke om in oanfraach yn te tsjinjen, mar fansels binne der wol in pear spulregels:

-              De oanfraach wurdt yntsjinne troch in feriening of stichting

-              Der moatte mear minsken en/of organisaasjes efter stean en meiwurkje

-              Jo wurkje sels (mei oare frijwilligers) mei oan de útfiering

-              De subsydzje is maksimaal 40% fan de subsidiabele kosten en is nea heger as

€ 3.000 foar nije eveneminten, € 10.000 foar lytse maatskiplike inisjativen en

€ 35.000 foar grutte maatskiplike inisjativen

-              By in oanfraach heart in projektplan, in kostenbegrutting, in dekkingsplan en (as fan tapassing) in ynskriuwing by de Kamer van Koophandel

 

Koartsein, ha jo in goed idee, lit it ús gau witte!

 

Doarpekoördinatoaren gemeente De Fryske Marren

Karien Aardema                   k.aardema@defryskemarren.nl    06-12681141

Hendrik Hoekstra                 h.hoekstra@defryskemarren.nl    06-22660663

Klaas Knobbe                      k.knobbe@defryskemarren.nl      06-54262444

Ypie Kroes                            y.kroes@defryskemarren.nl          06-52887331

 

Streekwurk Zuidwest Fryslân (De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân)

Maeike Lok                           m.lok@fryslan.frl                             06-54684063

Wim van Gorkum                 w.vangorkum@fryslan.frl              06-52451694

Tjallie van der Wekken       t.vanderwekken@fryslan.frl          058-2925964

 

Iepen Mienskipsfûns Zuidwest

 

Wilt u met andere inwoners wat doen om uw buurt, dorp of regio vooruit te helpen? Provincie Fryslân zoekt initiatiefrijke inwoners met goede ideeën. Met het Iepen Mienskipsfûns (IMF) helpt de provincie deze ideeën te uit te voeren.

 

Het IMF is bedoeld om goede initiatieven die de leefbaarheid in Fryslân vergroten, verder te helpen. Dat zijn projecten die zorgen dat u prettiger woont en leeft in uw omgeving. Denk bijvoorbeeld aan projecten op het gebied van leefbaarheid, cultuur, duurzaamheid, landschap en cultuurhistorie. Maar ook projecten voor en met doelgroepen die niet automatisch in de maatschappij meedoen.

 

Dus wilt u een nieuw cultureel evenement organiseren, een zorgcoöperatie oprichten, samenwerking tussen sportverenigingen opzetten, ouderen en jongeren op een leuke manier met elkaar in contact brengen, of een skatebaan aanleggen? Of misschien heeft u een heel ander idee? Kom langs!

 

Er zijn ieder jaar drie aanvraagperiodes, de zogenoemde tenders. Tijdens een tender kunt u een aanvraag indienen. Heeft u een goed idee? Meld het op www.streekwurk.frl/imf ! De projectadviseur van Streekwurk of uw dorpencoördinator neemt contact met u op. Samen bekijken we de mogelijkheden voor het IMF. En we denken ook graag mee om uw initiatief vooruit te helpen.

 

Wij hebben het zo eenvoudig mogelijk gemaakt om een aanvraag in te dienen, maar natuurlijk zijn er wel een paar spelregels:

-              De aanvraag wordt ingediend door een vereniging of stichting

-              Er moeten meerdere personen en/of organisaties achter staan en meewerken

-              U werkt zelf (met andere vrijwilligers) mee aan de uitvoering

-              De subsidie is maximaal 40% van de subsidiabele kosten en is nooit hoger dan

€ 3.000 voor nieuwe evenementen, € 10.000 voor kleine maatschappelijke initiatieven en € 35.000 voor grote maatschappelijke initiatieven

-              Bij een aanvraag hoort een projectplan, een kostenbegroting, een dekkingsplan en (als dat van toepassing is) een inschrijving bij de Kamer van Koophandel

 

Kortom, heeft u een goed idee, laat het ons snel weten!

 

Dorpencoördinatoren gemeente De Fryske Marren

Karien Aardema                   k.aardema@defryskemarren.nl    06-12681141

Hendrik Hoekstra                 h.hoekstra@defryskemarren.nl    06-22660663

Klaas Knobbe                      k.knobbe@defryskemarren.nl      06-54262444

Ypie Kroes                            y.kroes@defryskemarren.nl          06-52887331

 

Streekwurk Zuidwest Fryslân (De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân)

Maeike Lok                           m.lok@fryslan.frl                             06-54684063

Wim van Gorkum                 w.vangorkum@fryslan.frl              06-52451694

Tjallie van der Wekken       t.vanderwekken@fryslan.frl          058-2925964


This site uses cookies. Some of the cookies we use are essential for parts of the site to operate and have already been set. You may delete and block all cookies from this site, but parts of the site will not work.