SintJut.frl

Nieuws

Gepubliceerd door avanderzee op 17 juni 2015

Gratis biobakje op het aanrecht voor alle huishoudens

Gepost door Dorpsbelang op 05 april 2017

Gratis biobakje op het aanrecht voor alle huishoudens

Foto biobakje

In april ontvangen alle huishoudens in onze gemeente een gratis biobakje voor in de keuken. Hiermee willen we het scheiden van afval zoveel mogelijk stimuleren. We willen meer afval apart kunnen ophalen zodat we minder hoeven te verbranden. ‘Boosdoeners’ in de grijze ‘rest’container zijn nu nog vooral gft-afval en etensresten (37%), papier en textiel. Dat kan echt beter! “Door het iedereen zo gemakkelijk mogelijk te maken om afval te scheiden, hopen we hierin samen een verbeteringsslag te kunnen slaan”, zegt wethouder Johannes van der Pal.

Recyclen: goedkoper en duurzamer

Het biobakje is gemaakt van gerecycled materiaal. De stimuleringsactie met het biobakje is van Omrin en de gezamenlijke Friese gemeenten. Binnen De Fryske Marren worden de bakjes huis aan huis verspreid bij alle huishoudens met een eigen container. Maar ook voor andere huishoudens is er straks een gratis biobakje beschikbaar. Immers, we willen het scheiden van afval zo goed mogelijk ondersteunen en het voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk maken. Van der Pal: “Hoe meer afval we met zijn allen scheiden, hoe minder we hoeven te verbranden. Dat is goed voor het milieu en voor ieders portemonnee.

Maximaal 100 kg restafval per inwoner

Het doel is om per inwoner gemiddeld op maximaal 100 kg restafval (grijze container) uit te komen. Het gaat steeds beter maar momenteel ligt het gemiddelde in onze gemeente nog op 167 kg restafval per inwoner per jaar. Er is dus zeker nog verbetering mogelijk. “En daar gaan we voor”, zegt Johannes van der Pal. Omrin verwijdert zelf alle plastic, blik en drankkarton uit het restafval, maar voor papier, textiel, glas en gft-afval, ligt de actie bij de huishoudens zelf. Deze afvalsoorten horen niet thuis in de grijze restcontainer. Door deze apart in te zamelen, kunnen we ons veel verbrandingskosten van afval besparen. Hier zijn gemeente en inwoners samen verantwoordelijk voor.

Verspreiding biobakje vanaf medio april

De gratis biobakjes zijn aangekondigd op de afvalkalender 2017. De verspreiding bij de huishoudens in onze gemeente vindt plaats vanaf 12 april. De bakjes worden huis aan huis bezorgd bij de huishoudens met een eigen container, maar u hoeft er niet voor thuis te zijn. Voor 1 mei zijn de bakjes als het goed is verspreid. We houden u op de hoogte van de planning en verspreiding via onze website en de lokale kranten.


Opendag 22 maart de Trieme

Gepost door Dorpsbelang op 16 maart 2017

trieme.jpeg


BFVW Vogelwacht

Gepost door Dorpsbelang op 16 maart 2017

vw.png


BFVW Vogelwacht

Gepost door Dorpsbelang op 16 maart 2017

 

vw2.png


PERSBERICHT
 
BEWEEG- EN CULTUURCOACHES MIKS WELZIJN INTERMEDIAIR JEUGDSPORTFONDS EN JEUGDCULTUURFONDS
 
Alle kinderen verdienen het om mee te doen aan beweeg- en cultuuractiviteiten. Om dit bereikbaar te maken neemt gemeente De Fryske Marren deel aan het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds. Dankzij het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds krijgen kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is, kans om ook te sporten of zich creatief te ontwikkelen. Inwoners van de gemeente de Fryske Marren kunnen een aanvraag indienen voor deze fondsen. 
 
Dat sport en cultuur een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen wordt door niemand tegengesproken. Toch is het niet vanzelfsprekend dat alle kinderen lid zijn van bijvoorbeeld een sport- of muziekvereniging. Omdat alle kinderen de kans verdienen om mee te doen, hebben de beweeg- en cultuurcoaches van Miks welzijn zich geregistreerd als intermediairs voor het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds. Hiermee kunnen zij gezinnen met een smalle beurs helpen bij hun aanvraag voor een verenigingslidmaatschap, muziekles of fitnessabonnement. 
 
Stel, één van uw kinderen wil op turnen, maar hoe moet de contributie betaald worden? Misschien kan het Jeugdsportfonds helpen. “Er zijn in onze gemeente een aantal voorwaarden om aanspraak te kunnen doen op één van de fondsen”, vertelt beweegcoach Lonneke Post, één van de intermediairs. “Zo wordt er gekeken naar het gezinsinkomen. Dit mag tot maximaal 120% boven het wettelijk sociaal minimum liggen. De fondsen zijn er voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar om hen te laten deelnemen aan sportieve of culturele activiteiten. Samen met ouders kijken we naar de mogelijkheden om een aanvraag in te dienen”. 
 
Hebt u vragen over het jeugdsportfonds of jeugdcultuurfonds; of wilt u een aanvraag doen? Dan kunt u contact opnemen met Lonneke Post  via LPost@miks-welzijn.nl of via 06-45 86 30 82. 


Koekactie D.W.P.

Gepost door Dorpsbelang op 11 maart 2017

actie.png

"Maandagavond 3 april vanaf 18.00 uur zal weer de jaarlijkse koekactie van vv DWP worden gehouden.
Ook dit jaar kunt u onze junioren en pupillen aan de deur verwachten met heerlijke koeken,
waarvan de opbrengst ten goede komt aan deze jeugd zelf. Steunt u hen ook?"


Ho! Net yn e kliko

Gepost door Dorpsbelang op 11 maart 2017

Wat gebeurt er in de dorpen om ons heen?
Bewoners hebben vaak ideeën over de leefwereld om hen heen.
Soms lukt het bewoners zelfs om (met steun van de gemeente) deze ideeën te verwezenlijken.
Voor dorpen, door dorpen. 
Wij zetten regelmatig een idee in het zonnetje:
deze keer de afvalcampagne Ho! Net yn e kliko.

Ho! Net yn’e Kliko! is een afvalcampagne voor huishoudens.  
Doel van de campagne is 25% minder afval in de container voor restafval.
Dit kun je  makkelijk bereiken door zes afvalsoorten beter gescheiden weg te gooien.
En minder afval produceren mag natuurlijk ook. Een duurzaam initiatief dat gestart is in Heeg,
Gytsjerk, Oentsjerk en Eastermar, maar inmiddels navolging heeft gekregen in vele dorpen.

Meer weten? http://www.honetynekliko.frl/


Iepen Mienskipsfûns Zuidwest

Gepost door Dorpsbelang op 11 maart 2017

Iepen Mienskipsfûns Zuidwest

 

Wolle jo mei oare ynwenners wat dwaan om jo buert, doarp of regio foarút te helpen? Provinsje Fryslân is op syk nei inisjatyfrike ynwenners mei goede ideeën. Mei it Iepen Mienskipsfûns (IMF) helpt de provinsje dizze ideeën út te fieren.

 

It IMF is bedoeld om goede inisjativen dy’t de leefberens yn Fryslân fergrutsje, fierder te helpen. Dat binne projekten dy’t meitsje dat jo noflik wenje en libje yn jo omjouwing. Tink bygelyks oan projekten op it mêd fan leefberens, kultuer, duorsumens, lânskip en kultuerhistoarje. Mar ek projekten foar en mei doelgroepen dy’t net automatysk yn de maatskippij meidogge.  

 

Dus wolle jo in nij kultureel barren organisearje, in soarchkoöperaasje oprjochtsje, gearwurking tusken sportferienings opsette, âlderen en jongeren op in leuke wize mei elkoar yn kontakt bringe of in skatebaan delsette? Of miskien ha jo in hiel oar idee? Kom lâns!

 

Der binne elts jier trije oanfraachperioades, de saneamde tenders. Tidens in tender kinne jo in oanfraach yntsjinje. Ha jo in goed idee? Meld it op www.streekwurk.frl/imf ! De projektadviseur fan Streekwurk of jo doarpekoördinator nimt dan kontakt mei jo op. Tegearre sjogge wy nei de mooglikheden by it IMF. En wy tinke ek graach mei jo mei om it inisjatyf foarút te helpen.

 

Wy ha it sa maklik mooglik makke om in oanfraach yn te tsjinjen, mar fansels binne der wol in pear spulregels:

-              De oanfraach wurdt yntsjinne troch in feriening of stichting

-              Der moatte mear minsken en/of organisaasjes efter stean en meiwurkje

-              Jo wurkje sels (mei oare frijwilligers) mei oan de útfiering

-              De subsydzje is maksimaal 40% fan de subsidiabele kosten en is nea heger as

€ 3.000 foar nije eveneminten, € 10.000 foar lytse maatskiplike inisjativen en

€ 35.000 foar grutte maatskiplike inisjativen

-              By in oanfraach heart in projektplan, in kostenbegrutting, in dekkingsplan en (as fan tapassing) in ynskriuwing by de Kamer van Koophandel

 

Koartsein, ha jo in goed idee, lit it ús gau witte!

 

Doarpekoördinatoaren gemeente De Fryske Marren

Karien Aardema                   k.aardema@defryskemarren.nl    06-12681141

Hendrik Hoekstra                 h.hoekstra@defryskemarren.nl    06-22660663

Klaas Knobbe                      k.knobbe@defryskemarren.nl      06-54262444

Ypie Kroes                            y.kroes@defryskemarren.nl          06-52887331

 

Streekwurk Zuidwest Fryslân (De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân)

Maeike Lok                           m.lok@fryslan.frl                             06-54684063

Wim van Gorkum                 w.vangorkum@fryslan.frl              06-52451694

Tjallie van der Wekken       t.vanderwekken@fryslan.frl          058-2925964

 

Iepen Mienskipsfûns Zuidwest

 

Wilt u met andere inwoners wat doen om uw buurt, dorp of regio vooruit te helpen? Provincie Fryslân zoekt initiatiefrijke inwoners met goede ideeën. Met het Iepen Mienskipsfûns (IMF) helpt de provincie deze ideeën te uit te voeren.

 

Het IMF is bedoeld om goede initiatieven die de leefbaarheid in Fryslân vergroten, verder te helpen. Dat zijn projecten die zorgen dat u prettiger woont en leeft in uw omgeving. Denk bijvoorbeeld aan projecten op het gebied van leefbaarheid, cultuur, duurzaamheid, landschap en cultuurhistorie. Maar ook projecten voor en met doelgroepen die niet automatisch in de maatschappij meedoen.

 

Dus wilt u een nieuw cultureel evenement organiseren, een zorgcoöperatie oprichten, samenwerking tussen sportverenigingen opzetten, ouderen en jongeren op een leuke manier met elkaar in contact brengen, of een skatebaan aanleggen? Of misschien heeft u een heel ander idee? Kom langs!

 

Er zijn ieder jaar drie aanvraagperiodes, de zogenoemde tenders. Tijdens een tender kunt u een aanvraag indienen. Heeft u een goed idee? Meld het op www.streekwurk.frl/imf ! De projectadviseur van Streekwurk of uw dorpencoördinator neemt contact met u op. Samen bekijken we de mogelijkheden voor het IMF. En we denken ook graag mee om uw initiatief vooruit te helpen.

 

Wij hebben het zo eenvoudig mogelijk gemaakt om een aanvraag in te dienen, maar natuurlijk zijn er wel een paar spelregels:

-              De aanvraag wordt ingediend door een vereniging of stichting

-              Er moeten meerdere personen en/of organisaties achter staan en meewerken

-              U werkt zelf (met andere vrijwilligers) mee aan de uitvoering

-              De subsidie is maximaal 40% van de subsidiabele kosten en is nooit hoger dan

€ 3.000 voor nieuwe evenementen, € 10.000 voor kleine maatschappelijke initiatieven en € 35.000 voor grote maatschappelijke initiatieven

-              Bij een aanvraag hoort een projectplan, een kostenbegroting, een dekkingsplan en (als dat van toepassing is) een inschrijving bij de Kamer van Koophandel

 

Kortom, heeft u een goed idee, laat het ons snel weten!

 

Dorpencoördinatoren gemeente De Fryske Marren

Karien Aardema                   k.aardema@defryskemarren.nl    06-12681141

Hendrik Hoekstra                 h.hoekstra@defryskemarren.nl    06-22660663

Klaas Knobbe                      k.knobbe@defryskemarren.nl      06-54262444

Ypie Kroes                            y.kroes@defryskemarren.nl          06-52887331

 

Streekwurk Zuidwest Fryslân (De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân)

Maeike Lok                           m.lok@fryslan.frl                             06-54684063

Wim van Gorkum                 w.vangorkum@fryslan.frl              06-52451694

Tjallie van der Wekken       t.vanderwekken@fryslan.frl          058-2925964


afsluiting van de A6 Lemmer richting Joure

Gepost door Dorpsbelang op 11 maart 2017

 

Hierbij informeren wij u over de afsluiting van de A6 Lemmer richting Joure die binnenkort gaat plaatsvinden.

 

Afsluiting A6 woensdagavond 15 maart
Woensdag 15 maart van 22:00 – 04:00 uur is de A6 tussen afslag St. Nicolaasga en de rotonde bij Joure (route Lemmer richting Joure) afgesloten. Vanwege de weersomstandigheden in de afgelopen periode is het namelijk niet gelukt om de belijning goed op de weg te krijgen. Deze belijning is nu onduidelijk en slecht zichtbaar. Woensdagavond 15 maart past aannemer Gebr. Van der Lee dit aan, mits de weersomstandigheden dit toelaten. Daarom is de A6 tussen St. Nicolaasga en Joure dicht van 22.00 uur ’s avonds tot 4.00 uur ’s nachts. Voor de weggebruikers gelden de aangegeven omleidingsroutes. Houd rekening met een langere reistijd. 

 

Graag vragen we u dit bericht in uw eigen netwerk verder te verspreiden.

 

Voor vragen kunt u terecht bij Mente Bonestroo, omgevingsmanager Gebr. van der Lee, tel: 06-31027914

 

snelweg.png

 

Met vriendelijke groet,

 

Liesbeth Dijkstra

Communicatiemedewerker

Gebr. van der Lee

Project Knooppunt Joure


Informatiebulletin

Gepost door avanderzee op 21 februari 2017

info.jpg

Sintjohannesga, februari 2017
Informatiebulletin Dorpengemeenschap Sintjohannesga, Rotsterhaule e.o.

Beste inwoonster/inwoner,

Normaal gesproken valt er bij alle inwoners van Sintjohannesga, Rotsterhaule en Rohel om deze tijd een nieuws brief op de mat. DGS heeft vorig jaar aangegeven u te willen informeren via de website www.sintjut.frl

Ondanks de drukbezochte site en Facebookpagina, blijkt niet elke inwoner goed geïnformeerd over de activiteiten van DGS. Daarom willen we u graag via deze nieuwsbrief op hoofdlijnen informeren. Verdere informatie vindt u op onze website.

Wij realiseren ons dat niet iedereen toegang heeft tot facebook en/ of internet. Mocht u het op prijs stellen om via papier geïnformeerd te worden, kunt u dit aangeven bij een van de bestuursleden.
Voorzitter: Anne Bijker, H.J. Textorstrjitte 40, Sintjohannesga
Secretariaat: Vivian Nijholt, Streek 178, Rotsterhaule

Whatsapp Buurtpreventie (WABP)
Op 22 november 2016 is er een WhatsApp buurtpreventie (WABP) bijeenkomst geweest in de zaal van café Rusan. De politie heeft in samen werking met de gemeente en DGS tekst en uitleg gegeven hoe om te gaan met WABP. De opkomst vanuit het dorp was niet heel erg groot, mogelijk doordat bewoners niet op de hoogte waren van deze avond.

Meer informatie over WABP? Of wilt u deelnemen aan de WABP? Kijk op onze website onder het
tabblad WABP.

Website www.sintjut.frl
Met deze site hebben wij een platform gecreëerd waarbij inwoners, verenigingen en ondernemers elkaar kunnen informeren. Ook de centrale agenda is gevuld en wordt actueel gehouden. Als u informatie wilt delen, kan dit bij ons aangeven middels het email adres info@sintjut.frl uw bericht zal dan in de agenda worden toegevoegd.

Jaarvergadering DGS Vrijdagavond 17 maart 2017 zal DGS haar jaarlijkse ledenvergadering houden. Hierbij zal een afvaardiging van de gemeente aanwezig zijn. De mogelijkheid is dan aanwezig om de gemeente tekst en uitleg te vragen over bijvoorbeeld het afgelopen jaar en het komende beleid.

Voorafgaande aan de jaar vergadering heeft DGS een vooroverleg met de gemeente, zodat zij zich kunnen voorbereiden op vragen vanuit het dorp. Heeft u een vraag of een opmerking, die u graag op de ledenvergadering beantwoord zou willen zien?

Mail deze dan voor 1 maart naar secretaris@sintjut.frl of benader één van de bestuursleden.

 

Lid worden van DGS!
Dorpengemeenschap Sintjohannesga e.o. is er voor en namens u.
Mocht u nog geen lid zijn dan kan dit als nog!
Stuurt u een email naar info@sintjut.frl met uw naam, adres, woonplaats en bank- en/ of giro nummer,
en voor slechts €5,- per jaar bent u lid van DGS!


Burendag Buurtvereniging Roun om 'e Toer

Gepost door Dorpsbelang op 08 februari 2017

 

11.png

Zie hier een mooie verrassing de winnende ballon van de burendag 2016 is terecht gekomen
in Noord-Denemarken!!
Helaas was de naam van het kaartje niet meer zichtbaar.
Hieronder het verslag:

 

12.jpg

Subject: WG: luftballon Burendag
To: buurtverenigingrounometoer@gmail.com
Hi there

Today we walked along the Lökken beach (Løkken stranden, Kommune Hjørring) in the very north of Danmark and we found a little orange ballon with a little paper on it about the Burendag 2016. Unfortunately the sea has wiped away the name of the child, who released it to the sky.

In the photos attached, you find the pictures we took about that! Our kinds found them on our Christmas walk along the beach. At the moment, we are for holidays in Danmark,:


Familie Simon

121.jpg


WABP Borden

Gepost door Dorpsbelang op 08 februari 2017

 

sj.jpg

sj1.jpg

 

Onlangs plaatste gemeente De Fryske Marren Wabp (WhatsApp Buurtpreventie Borden) bij de blauwe komborden, daar waar je Rotsterhaule, Sintjohannesga en/of Rohel inrijdt. De Wabp-borden laten weten dat de buurtbewoners een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties melden bij de politie. Zo maken we het voor inbrekers minder aantrekkelijk om in Lemmer actief te zijn.

Wabp Sintjut

Overal in Nederland maken steeds meer burgers succesvol gebruik van een WhatsApp-groep om hun buurt of wijk veiliger te maken. Inmiddels zijn er al 7.000 groepen actief. Buurtbewoners kunnen elkaar via WhatsApp attent maken op zaken die spelen in de buurt. De gemeente en de politie juichen het initiatief van een WhatsApp-groep van harte toe, omdat buurtbewoners extra ogen en oren zijn in de wijk. Onlangs zijn wij gestart met een WhatsApp-groep buurtpreventie Sintjohannesga/Rotsterhaule e.o. Inmiddels bestaat de groep uit 170 dorpsgenoten.

Doe je mee aan de Whatsapp buurtpreventie?

Aanmelden kan nu al, als je 18 jaar of ouder bent, door je naam en mobiele telefoonnummer
te mailen naar wabp@sintjut.frl
We mailen je dan meer informatie toe.

Ook kun je veel informatie vinden op onze site onder het kopje WABP.

Schermafdruk van 2017-02-08 08-29-55.png

Friesland krijgt steeds meer aanmeldingen van actieve WABP groepen.
Nog even en het zal helemaal rood gekleurd zijn.

 


This site uses cookies. Some of the cookies we use are essential for parts of the site to operate and have already been set. You may delete and block all cookies from this site, but parts of the site will not work.